Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan een manier zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van je klachten of van die van je kind.

In mijn praktijk bied ik psychologisch onderzoek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen gericht op intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling (ook wel persoonlijkheidsonderzoek). Onderzoek naar leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie is bij mij helaas niet mogelijk. Wel kan ik met je meedenken en je eventueel doorverwijzen naar een collega.

Naast psychologisch onderzoek kan ook aanvullend onderzoek, in de vorm van observaties thuis of op school, plaatsvinden. 

Voorafgaand aan psychologisch onderzoek vindt een intakegesprek plaats, waarin we stil staan bij de reden van aanmelding, de klachten en de hulpvraag. Wanneer we tot de conclusie komen dat psychologisch onderzoek helpend kan zijn, bespreken we welke testen nodig zijn om je hulpvraag te kunnen beantwoorden. Ook bespreken we hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen en welke kosten er aan verbonden zijn. 

De uitkomsten van het onderzoek worden samengevat in een onderzoeksverslag. Dit verslag bespreken we met elkaar in een adviesgesprek. Aan het einde van het adviesgesprek krijg je het verslag mee naar huis.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek, of IQ-test, geeft een beeld van je cognitieve vaardigheden. De score of uitslag geeft globaal aan wat je mogelijkheden zijn in vergelijking met leeftijdgenoten.

Een intelligentietest meet de verbale (alles wat met taal te maken heeft) en performale (de meer abstracte en praktische denkvaardigheden) ontwikkeling, de geheugenfunctie, planningsgedrag (hoe pak je een probleem aan), concentratievermogen en algemene ontwikkeling. De scores op de verschillende subtests van de intelligentietest leiden niet alleen tot een intelligentiescore, maar geven ook een intelligentieprofiel. Zo worden de relatief sterkere en zwakkere cognitieve vaardigheden zichtbaar. Vooral dit profiel is helpend voor het inzetten van bijvoorbeeld ondersteuning of juist uitdaging op school of het werk. 

Bij een intelligentietest wordt het gehele plaatje van cognitieve vaardigheden in kaart gebracht. Daarnaast kijk ik ook naar de manier van werken en naar aspecten van het gedrag, zoals faalangst, concentratie, werkhouding, frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en motivatie. Een intelligentietest geeft zo een breder beeld van de verschillende vaardigheden en de mogelijkheden.    

De afname van het intelligentieonderzoek vindt bij voorkeur plaats in de ochtend. Het onderzoek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor het bespreken van de resultaten. 

Wanneer intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren

Er kunnen zich situaties voordoen waaruit de behoefte kan ontstaan, vanuit jou als ouder, of vanuit school, om de intelligentie van je kind te laten onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer je kind niet zo goed presteert op school en je de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het in sommige taken heel slim is, maar in andere juist weer niet.  

Als je het idee hebt dat jou kind op zijn tenen moet lopen of juist omdat je denkt dat er ‘niet uitkomt wat er in zit’. Of je wilt laten vaststellen of je kind voldoet aan de IQ score voor hoogbegaafdheid.

Wellicht wil je een second opinion naast de CITO-toets en weten welk schoolniveau volgens de uitslag van de intelligentietest geschikt is voor jou kind.

Wanneer intelligentieonderzoek bij volwassenen

Ook bij volwassenen kunnen zich situaties voordoen waarin je de behoefte voelt om je intelligentie te laten onderzoeken. Je wilt misschien beter zicht krijgen op je algehele cognitieve vaardigheden op je wilt meer zicht krijgen op je sterkere en zwakkere kanten.

Inzicht in je cognitieve vaardigheden kan helpen om meer zicht te krijgen of wat je mogelijkheden zijn op gebied van werk, studie, maar ook thuis.

Het onderzoek kan ook helpen ontdekken waar problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld: wanneer doet u werk dat eigenlijk te moeilijk is?

Sociaal-emotioneel onderzoek 

Sociaal-emotioneel onderzoek geeft een beeld van de sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling.

Bij kinderen tot 18 jaar wordt dit een sociaal emotioneel onderzoek genoemd. Bij volwassenen spreken we over persoonlijkheidsonderzoek 

Wanneer sociaal-emotioneel onderzoek bij kinderen en jongeren

Sommige kinderen en jongeren zitten niet lekker in hun vel. Ze hebben bijvoorbeeld vaak last van hoofd- of buikpijn, zijn snel van slag of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te houden. Weer anderen hebben moeite om met gevoelens van angst, boosheid of verdriet om te gaan, of ze zijn erg onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. In dit soort situaties kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling te laten onderzoeken.  Het onderzoek kan meer zicht geven op bijvoorbeeld het zelfbeeld, de beleving van gevoelens en het gedrag. Ook kan het onderzoek verduidelijken waardoor de problemen worden veroorzaakt en wat je kind nodig heeft. De oorzaken van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen in het kind zelf liggen (door het temperament, aanleg of erfelijke factoren). Problemen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (gescheiden ouders, ziekte van een ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem) of een combinatie daarvan. 

Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek bestaan uit afname van enkele vragenlijsten, gesprekken, spel of tekening en een observatie om de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind in kaart te brengen. 

Wanneer sociaal-emotioneel onderzoek (persoonlijkheidsonderzoek) bij volwassenen:

Sociaal-emotioneel onderzoek bij volwassenen, ook wel persoonlijkheidsonderzoek, brengt de sterke en mindere sterke kanten van je persoonlijkheid in kaart. Ook geeft het zicht op onder andere je stemming, (zelf) vertrouwen, assertiviteit, coping mechanismen (hoe je met problemen omgaat) en hoe erg je gebukt gaat onder je klachten.

Met behulp van sociaal emotionele onderzoek kun je jezelf beter leren kennen en begrijpen. Ook kan het meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de klachten.

end faq